1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901930.gada 27.janvāris – Valdība pieņem instrukciju par LETA iekārtu un darbību

Vadoties pēc 1927.gada pieņemtā likuma Par Latvijas telegrāfa aģentūras statūti 1930.gada 27.janvārī Ministru kabinets pieņēma instrukciju pēc kādiem principiem darbojas LETA. Instrukcija bija kā papildus dokuments, kas tieši raksturo LETA darbības principus, bet šī instrukcija arī deva LETA darboties daudz brīvāk un pašai gūt peļņu ar visādiem blakus projektiem.

Oriģinālteksts no 1930.gada 27.janvāra „Valdības vēstneša” 21.numura:

Instrukcija par Latvijas tēlegrafa aģentūras iekārtu un darbību.

 (Izdota uz Latvijas telegrāfa aģentūras statūtu - Lik. kr. 1927. g. 34. - 30. p. pamata.)

1. Latvijas telegrāfa aģentūras sadalās redakcijas daļā un komercdaļā. Abām daļām ir kopīgs sekretariāts, grāmatvedība un galvenā kase.

 Redakcijas daļa.

2. Redakcijasdaļas darbību tieši pārzina direktors.

3. Informācijas apstrādāšanu izdara redakcijas personāls vecāko redaktoru uzraudzībā.

4. Uz ārzemēm izejošās ziņas apstrādā saskaņā ar direktora aizrādījumiem vecākie redaktori.

5. Par presei un atsevišķām iestādēm vai personām izsniegto informāciju aģentūra saņem atlīdzību uz vienošanās pamata.

6. Informāciju bez atlīdzības telegrāfa aģentūra izsniedz Valsts Prezidentam un ministru prezidentam caur Valsts kanceleju.

7. Telegrāfa aģentūra vienojas ar Ārlietu ministriju par sadarbību informācijas un propagandas laukā.

 Komercdaļa.

8. Komercdaļā sadalās ekonomiskā nodaļā un kiosku nodaļā ar noliktavu.

9. Komercdaļas operācijas vada vicedirektors, kas atbild arī par visu komercdaļas rīcībā esošo vērtību kārtīgu novietošanu un uzglabāšanu.

10. Komercdaļas darbinieki padoti tieši vicedirektoram.

11. Vicedirektoram piekrīt:

1) tieši vadīt ekonomiskās nodaļas darbību; izstrādāt saziņā ar direktoru devīžu, efektu un preču kursu dienesta plānu, raudzīties, lai saimnieciskās informācijas saturs netiktu izpausts personām, kas šo informāciju neabonē, kā arī: lai nevienam abonentam nepiešķirtu nekādas priekšrocības;

2) tieši vadīt kiosku nodaļas darbību, uzraudzīt preču iegādāšanu un raudzīties, tai preces kioskos un noliktavā neuzkrātos; rūpēties par kiosku operāciju paplašināšanu, kā arī, lai kioskos neizplatītu neatļautu literatūru;

3) vismaz vienreiz gadā izdarīt atsevišķo kiosku revīziju, tieši personīgi vai caur viņam padotiem darbiniekiem.

 Kioski.

12. Kiosku pārziņi nes materiālu atbildību par visām viņu rīcībā esošām precēm un citām vērtībām, kā arī par zaudējumiem, kādi ar viņu rīcību varētu rasties aģentūrai.

13. Kiosku pārziņus pieņem uz līguma pamata, ar garantiem.

14. Kioska pārziņu pienākumi ir:

1) rūpēties par kioska preču vai citu vērtību kārtīgu novietošanu, glabāšanu un drošību;

2) rūpēties, lai kioskā netrūktu ejošu preču un lai neuzkrātos neejošas;

3) rūpēties par kioska operāciju paplašināšanu;

4) izpildīt dažādus aģentūras uzdevumus, kuriem sakars ar aģentūras darbību;

5) ievērot visstingrāko bezjēdzību drukas darbu izplatīšanā;

6) vest kārtīgi kioska grāmatas un norēķinus saskaņā ar grāmatvešanas noteikumiem.

15. Slimības un atvaļinājuma gadījumos pārzinim kioskā jāatstāj vietnieks par ko nekavējoties jāziņo aģentūrai, uzdodot vietnieka vārdu, uzvārdu un pilnīgu adresi. Par vietnieka rīcību attiecīgi kioska pārzinis nes pilnu izpratni.

16. Kioska personāls nedrīkst izpaust veikala noslēpumus, t.i. apgrozību, preču netto cenas, kreditoru un debitoru sarakstus u.t.t.

17. Kioskos drīkst tirgoties vienīgi ar precēm, kas saņemtas no aģentūras noliktavas, vai piesūtītas kioskiem tieši ar aģentūras atļauju, vai pirktas ar vicedirektora atļauju.

18. Kioskos nav izplatāmas dažādu partiju izdotas aģitācijas brošūras.

19. Vicedirektoram ir tiesības norakstīt no attiecīgajiem rēķiniem „Letas” noliktavā un kioskos atrodamās bojātās preces vai pārpalikušās sezona preces katrā atsevišķā gadījumā līdz Ls 100 apmērā, sastādot attiecīgo akti. Summas, kas pārsniedz Ls 100, var norakstīt tikai ar direktora iepriekšējo piekrišanu.

 Noliktava.

20. Noliktavas pārzina noliktavas pārzinis, kurš tieši padots vicedirektoram. Noliktavas pārzinis atbild par noliktavas kārtīgu darbību un par preču un citu noliktavā uzglabājamo vērtību drošību.

21. Noliktavas pārzinim piekrīt:

1) saziņā ar vicedirektoru iepirkt un pieņemt komisijā kioskiem vajadzīgās preces;

2) saziņā ar vicedirektoru pārdot un izsniegt komisijā preces;

3) rūpēties par preču kārtīgu novietošanu un uzglabāšanu noliktavā;

4) raudzīties, lai noliktavā neuzkrātos liekas preces;

5) uzraudzīt preču kustību un preču cenas aģentūras kioskos;

6) rūpēties par izsniegto un saņemto preču pareizu dokumentāciju;

7) rūpēties par kārtīgu norēķinu vešanu atsevišķām preču grupām noliktavā;

8) rūpēties par noliktavas ekspedīcijas un citu sīku izdevumu norēķinu vešanu.

22. Visi noliktavas darbinieki padoti tieši noliktavas pārzinim.

23. Noliktavas pārziņa komandējumu, atvaļinājumu un slimības gadījumos viņa vietu izpilda viņa palīgs, kurš nes visu atbildību saskaņā ar šās instrukcijas 20. un 21. pantu.

24. Par pārsūtīšanā un uzglabāšana bojātām precēm vicedirektors ar noliktavas pārzini sastāda akti un, ja summa nepārsniedz Ls 100, noraksta to no attiecīgā preču rēķina. Ja norakstāmā summa pārsniedz Ls 100, tad to no attiecīgā preču rēķina var norakstīt tikai ar direktora piekrišanu.

25. Direktoram gada beigās ir tiesība norakstīt zaudējumos preču iztrūkumus noliktavā, ja tie nepārsniedz 0,5% apmēru no izsniegto preču gada apgrozījumu summas.

 Sekretariāts.

26. Sekretariātu vada un par viņa darbība atbild aģentūras sekretārs.

27. Sekretāra pienākumi ir:

1) pārzināt vispārējo sarakstīšanos, rakstu reģistrēšanu un archīvu;

2) pārzināt visas aģentūras tiesu lietas;

3) pārzināt aģentūras darbinieku dienesta gaitas aprakstu vešanu;

4) pārzināt aģentūras kancelejas inventāru un piederumus.

28. Direktors pēc vajadzības var nodalīt no aģentūras sekretariāta atsevišķas nozares darbvedību un tās pārzināšanu uzdot atsevišķam darbiniekam.

 Grāmatvedība.

29. Visu aģentūras grāmatvedību pārzina galvenais grāmatvedis, kurš atbild par grāmatu pareizu vešanu.

30. Norēķinus un grāmatas par visām aģentūras nodaļu operācijām ved centrā, Rīgā, galvenā grāmatvedība.

31. Uz vietām nodaļās un kioskos vedamas tikai speciālās palīggrāmatas, kuras nosaka galvenais grāmatvedis saziņā ar direktoru un vicedirektoru.

32. Galvenā grāmatveža prombūtnē viņa vietu izpilda direktora izraudzīts vietas izpildītājs.

33. Galvenam grāmatvedim piekrīt:

1) pārzināt un vadīt aģentūras grāmatu kārtīgu vešanu un glabāšanu;

2) pārzināt grāmatvedības dokumentu pareizu un kārtīgu uzglabāšanu;

3) uzraudzīt nodaļu pareizu grāmatu un norēķinu vešanu un pārbaudīšanu;

4) izdarīt galvenās kases revīziju ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Galvenais grāmatvedis kases revīziju var uzdot arī citiem aģentūras darbiniekiem.

34. Galvenam grāmatvedim tieši padoti visi aģentūras grāmatvedības darbinieki un grāmatvedības un norēķinu lietās arī pārējie aģentūras darbinieki.

35. Grāmatas vedamas pēc dubultās grāmatvedības sistēmas un galvenā grāmatvedībā obligātoriski jāved šādas grāmatas:

1) galvenā kases grāmata,

2) galvenā noliktavas grāmata.

3) memoriāls,

4) virsgrāmata,

5) palīga grāmatas atsevišķiem kontiem pēc vajadzība.

 Galvenā kase.

36. Aģentūras galveno kasi pārzina galvenais kasieris.

37. Galvenais kasieris tieši padots vicedirektoram un atbild par visām viņam uzdotām vērtībām. Kasiera pienākumi ir:

1) pieņemt pret attiecīgām aģentūras kvītēm visas ,,Lētai" pienākošās naudas summas, kā arī maksājumus naudas dokumentos (čekos, vekseļos, vērtspapīros un citās vērtībās);

2) izdarīt visus aģentūras maksājumus kā skaidrā naudā, tā arī vērtsdokumentos, pret attiecīgiem rēķiniem vai kvītēm;

3) glabāt naudu, čekus, vērtspapīrus, noguldījumu grāmatiņas un citus vērtsdokumentus;

4) vest kases dienasgrāmatu, kura noslēdzama katru clienu, pārbaudot un salīdzinot saldo ar kases faktisko stāvokli. Par nesaskaņām jāziņo galvenam grāmatvedim.

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.

Ministru prezidents Hugo Celmiņš

Valsts kancelejas direktors Dāvids Rudzītis

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv